فیلم آموزش بافت اسکاج ساده با قلاب به زبان فارسی (۸ مدل زیبا) • مجله تصویر زندگی


در این مطلب آموزش بافت اسکاج ساده در چند مدل زیبا را خواهید دید. منظور از اسکاج ساده، اسکاج هایی است که یک لایه بوده، دارای گلبرگ های برجسته و ظاهری فانتزی و تزیینی ندارند. تمامی اسکاج ها را می توانید با یک رنگ، دو رنگ یا بیشتر ببافید. اگر به بافتنی علاقمند هستید بخش آموزش قلاب بافی رو هم ببینید

فهرست آموزشها

آموزش بافت اسکاج ساده

اسکاج را معمولا باکاموا سوزنی و قلاب ۳ یا ۳.۵ میلیمتری می بافیم. اسکاج های گرد، چهارگوش و چند ضلعی ساده را با کاموا یوموش هم می توان بافت.

آموزش بافت اسکاج گرد ساده – مدل شماره ۱

نقشه بافت دایره با پایه بلند

در حلقه جادویی ۱۴ پایه بلند ببافید. می توانید به جای حلقه جادویی ۵ زنجیره زده و با بست زدن به زنجیره اول، حلقه درست کنید.

انتهای هر رج به اولین پایه بست بزنید.

اگر ابتدای هر رج به جای پایه اول ۳ زنجیره بافته اید، انتهای رج به سومین زنجیره بست بزنید.

در رج دوم روی هر پایه دو پایه بلند ببافید.
در رج سوم، ۱۴ بار (یک پایه بلند بافته و روی بعدی دو پایه ببافید).
در رج چهارم، ۱۴ بار (۲ پایه بلند بافته و روی بعدی دو پایه ببافید).
می توانید نخ را گره زده و قطع کنید.

اگر اسکاج بزرگتر می خواهید طبق نقشه بافت را ادامه دهید.

آموزش بافت اسکاج گرد شیاری – مدل شماره ۲

اسکاج گرد ساده شیاری

رج ۱ : در حلقه جادویی ۳ زنجیره و ۱۵ پایه بلند ببافید. به سومین زنجیره بست بزنید.
رج ۲ : ۳ زنجیره زده و دور ۳ زنجیره رج قبل یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.
۱۵ بار (۱ پایه بلند و یک پایه بلند برجسته دور همان پایه ببافید) به سومین زنجیره بست بزنید.

در رج ۳ : ۳ زنجیره زده و دور ۳ زنجیره رج قبل یک پایه بلند برجسته از پشت ببافید.

دور آخرین پایه بلند برجسته رج قبل یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.

۱۵ بار ( پایه بلند برجسته رها، ۱ پایه بلند روی پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند برجسته از پشت دور همان پایه و یک پایه بلند برجسته از جلو دور پایه بلند برجسته قبلی (که نبافته رها کرده بدید) ببافید) به سومین زنجیره بست بزنید.

برای بافت رج ۴ :  ۳ زنجیره زده و روی پایه بلند برجسته از پشت یک پایه بلند و دور همان پایه یک پایه بلند برجسته از پشت ببافید.

دور آخرین پایه بلند برجسته رج قبل یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.
۱۵ بار ( پایه بلند برجسته رها، ۱ پایه بلند روی پایه بلند رج قبل و یک پایه بلند روی پایه بلند برجسته از پشت، یک پایه بلند برجسته از پشت دور همان پایه و یک پایه بلند برجسته از جلو دور پایه بلند برجسته قبلی (که نبافته رها کرده بدید) ببافید)

به سومین زنجیره بست بزنید. این بافت را تا اندازه دلخواه ادامه دهید.

فیلم آموزش بافت اسکاج گرد ساده 

نقشه بافت اسکاج ساده چهارگوش – مدل شماره ۳

نقشه بافت مریع با پایه بلند

آموزش بافت اسکاج چهارگوش شیاری – مدل شماره ۴

اسکاج ساده چهارگوش شیاری

این اسکاج ساده و زیبا را می توانید یک لایه یا دو لایه ببافید.
اسکاج یک لایه را با قلاب ۳ میلیمتری و دو لایه را با قلاب ۵ میلیمتری ببافید.
۴ زنجیره را حلقه کرده و شروع به بافت کنید.

رج ۱ : ۴ مرتبه (۳ پایه بلند و دو زنجیره) ببافید. اولین پایه بلند را می توانید ۳ زنجیره بزنید.

به اولین پایه یا سومین زنجیره بست بزنید.
رج ۲ : ۲ زنجیره زده و دور همان پایه یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید،

دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت و دور آخری یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.
۳ بار [ در گوشه (۲ پایه بلند، ۲ زنجیره، ۲ پایه بلند) ببافید.

یک پایه بلند برجسته از جلو، یک پایه بلند برجسته از پشت و یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید. ]

در گوشه (۲ پایه بلند، ۲ زنجیره، ۲ پایه بلند) بافته و به پایه بلند برجسته اول رج بست بزنید.

رج ۳ : ۲ زنجیره زده و دور همان پایه یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید،

یک پایه بلند برجسته از پشت، یک پایه بلند برجسته از جلو، یک پایه بلند برجسته از پشت و یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.
۳ بار [ در گوشه (۲ پایه بلند، ۲ زنجیره، ۲ پایه بلند) ببافید.

۳ بار (یک پایه بلند برجسته از جلو، یک پایه بلند برجسته از پشت) و یک پایه بلندبرجسته از جلو ببافید. ]

در گوشه (۲ پایه بلند، ۲ زنجیره، ۲ پایه بلند) بافته و به پایه بلند برجسته اول رج بست بزنید.
رج ۴ : ۲ زنجیره زده و دور همان پایه یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید،

۵ بار (یک پایه بلند برجسته از پشت و یک پایه بلند برجسته از جلو) ببافید.
۳ بار [ در گوشه (۲ پایه بلند، ۲ زنجیره، ۲ پایه بلند) ببافید.

۵ بار (یک پایه بلند برجسته از جلو، یک پایه بلند برجسته از پشت) و یک پایه بلندبرجسته از جلو ببافید. ]

در گوشه (۲ پایه بلند، ۲ زنجیره، ۲ پایه بلند) بافته و به پایه بلند برجسته اول رج بست بزنید.

رج های بعدی هم به همین صورت بافته می شود. تا اندازه دلخواه بافت را ادامه دهید.

فیلم آموزش بافت اسکاج چهارگوش

آموزش بافت اسکاج ستاره ای – مدل شماره ۵

۵ زنجیره بافته و با بست زدن به زنجیره اول، حلقه درست کنید.

۵ مرتبه (۳ پایه بلند و دو زنجیره) ببافید.

انتهای هر رج به اولین پایه بست بزنید.

برای شروع هر رج ، در فضای دو زنجیره ای بست بزنید.

در گوشه ها دو پایه بلند، یک زنجیره و دو پایه بلند ببافید.

به جای پایه بلند ابتدای هر رج می توانید ۳ زنجیره ببافید.

۵ بار (گوشه، یک پایه بلند برجسته از جلو، ۱ پایه بلند برجسته از پشت، یک پایه بلند برجسته از جلو) ببافید.

۵ مرتبه [بافت گوشه، ۳ بار ( ۱ پایه بلند برجسته از جلو، ۱ پایه بلند برجسته از پشت)، یک پایه بلند برجسته از جلو] ببافید.

در رج ۴ ، ۳ مرتبه [بافت گوشه، ۵ بار ( ۱ پایه بلند برجسته از جلو، ۱ پایه بلند برجسته از پشت)، یک پایه بلند برجسته از جلو] ببافید.

نخ را گره زده و قطع کنید

فیلم آموزش بافت اسکاج گل – مدل شماره ۶

آموزش بافت اسکاج ساده گل شکل

نقشه بافت اسکاج شش ضلعی ساده – مدل شماره ۷

نقشه بافت شش ضلعی با پایه بلند

آموزش بافت اسکاج شش ضلعی – مدل شماره ۸

اسکاج ساده شش ضلعی

این اسکاج را می توانید تک رنگ یا با رنگ های بیشتر ببافید.

رج ۱ : در حلقه جادویی ۳ زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و ۱۱ پایه بلند ببافید تا در کل ۱۲ پایه بلند شود.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست زده و نخ را قطع کنید.
رج ۲ : رنگ دوم را به یکی از پایه ها وصل کرده و ۲ زنجیره بزنید. همانجا یک گره پفکی و ۲ زنجیره ببافید.

در هر پایه رج قبل یک گره پفکی بافته و دو زنجیره بزنید. به اولین گره پفکی بست بزنید.
نخ را گره زده و بچینید.

رج ۳ : در این رج بافت از دایره به ۶ ضلعی تبدیل می شود.
رنگ جدید را به یکی از فضاهای دو زنجیره ای وصل کرده و همانجا ۳ زنجیره، ۱ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند ببافید.
۵ بار (در فضای دو زنجیره ای بعدی سه پایه بلند و در فضای ۲ زنجیره ای بعدی (۲ پایه بلند، ۲ زنجیره، ۲ پایه بلند)ببافید.

در فضای باقیمانده ۳ پایه بلند بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

روی پایه بعدی و در فضای دو زنجیره ای هم بست بزنید.

در رج ۴ : همانجا ۳ زنجیره، ۱ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند ببافید.
۵ مرتبه [۳ بار (۱ پایه بلند برجسته ا ز جلو، یک پایه بلند برجسته از پشت) بافته و یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.
در فضای دو زنجیره ای گوشه  (۲ پایه بلند، ۲ زنجیره، ۲ پایه بلند) ببافید.]
۳ بار (۱ پایه بلند برجسته از جلو، یک پایه بلند برجسته از پشت) بافته و یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید. روی پایه بعدی و در فضای دو زنجیره ای هم بست بزنید.

برای بافت رج ۵ : همانجا ۳ زنجیره، ۱ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند ببافید.
۵ مرتبه [۵ بار (۱ پایه بلند برجسته ا ز جلو، یک پایه بلند برجسته از پشت) بافته و یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.
در فضای دو زنجیره ای گوشه  (۲ پایه بلند، ۲ زنجیره، ۲ پایه بلند) ببافید.]
۵ بار (۱ پایه بلند برجسته از جلو، یک پایه بلند برجسته از پشت) بافته و یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.
به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید. روی پایه بعدی و در فضای دو زنجیره ای هم بست بزنید.

برای بافت بندینک ۱۰ تا ۱۵ زنجیره زده و در همان فضای دو زنجیره ای بست بزنید. نخ را گره زده و بچینید.

با قلاب یا سوزن اضافه نخ ها را بین بافت پنهان کنید.

فیلم آموزش بافت اسکاج شش ضلعیمنبع

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *