دسته: فال

0

تفال به حافظ یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳؛ ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم….

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳؛ سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم…

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳؛ فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان…

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳؛ معاشران ز حریف شبانه یاد آرید….

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳؛ رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید..

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲؛ بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد…

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲؛ گفتم‌ ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب…

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲؛ به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش…..

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲؛ بی مهر رخت روز مرا نور نماندست…

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲؛ صلاح کار کجا و من خراب کجا/ ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲؛ چراغ روی تو را شمع گشت پروانه….

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲؛ رونق عهد شباب است دگر بستان را…

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲؛ بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن…

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲؛ آن که از سنبل او غالیه تابی دارد….

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲؛ درد ما را نیست درمان الغیاث….

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

0

تفال به حافظ امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲؛ تعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسد‌

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲؛ خداوندا مرا آن ده که آن به

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲؛ از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲؛ سیل سرشک ما ز دلش کین به درنبرد

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌کردند. با...

0

تفال به حافظ امروز پنجشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۲؛ صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲؛ گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲؛ جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲؛ گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز جمعه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۲؛ آب و آتش به هم آمیخته‌ای از لب لعل

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲؛ وز لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز سه‌شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲؛ در سر هوس ساقی در دست شراب اولی

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...