برچسب: آقا

۰

اعمال ماه ربیع الثانی به بیان میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب المراقبات اعمال ماه ربیع الثانی را بیان کرده اند. به گزارش «مبلغ» – مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب المراقبات اعمال ماه ربیع الثانی...